Algemene Voorwaarden


Inschrijfnummer K.v.K. voor Gooi- Eem en Flevoland: 39059859

 

1. Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot aanneming van werk (zowel tegen vaste prijs als in regie) of van koop en verkoop door Greven de Bouwondernening B.V. gedaan of aangegaan.

2. In deze voorwaarden wordt Greven de Bouwonderneming aangeduid als aannemer en de andere partij als opdrachtgever.

3. Standaard voorwaarden van opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door aannemer zijn aanvaard.


2. Aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever bij de eventuele aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen enz., van de juistheid waarvan aannemer mag uitgaan.

2. De opgegeven prijzen gelden voor levering af werkplaats, exclusief omzetbelasting. De inhoud van folders, drukwerken, website enz. binden aannemer niet tenzij in de overeenkomst daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen.

3. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door de aannemer of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van de aannemer. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen veertien dagen na een daartoe door de aannemer gedaan verzoek franco aan hem te worden teruggezonden.

4. Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is de aannemer gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte aan degene op wiens verzoek hij de offerte uitbracht in rekening te brengen, indien hij zulks voor het uitbrengen van de offerte heeft bedongen.


3. Overeenkomsten

1. Overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door aannemer. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van aannemer, dan wel uit het feit dat hij uitvoering geeft aan de overeenkomst.

2. Overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden van aannemer binden deze laatste niet, voor zover deze niet door hem schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

3. Greven aanvaardt de opdracht onder het voorbehoud, dat de voor het werk vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen, tijdig worden verleend.


4. Verplichtingen van de opdrachtgever

1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat aannemer tijdig kan beschikken;

a. Over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.), zo nodig in overleg met aannemer.

b. Over het terrein c.q. de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd.

c. Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en / of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen.

d. Over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie.

e. Over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen in muren enzovoort.

f. Over veiligheidsmensen bij werkzaamheden langs wegen.

2. De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas, elektriciteit, opslagruimte voor materialen e.d. ter beschikking te stellen, indien deze op of bij het werk aanwezig zijn.

3. Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en / of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.

4. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor aannemer voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.


5.  Extra onvoorziene kosten/Prijswijzigingen

1. In alle gevallen wordt door aannemer onder "grond" of bodemspecie verstaan, niet verontreinigde grond of bodemspecie. Alle kosten van verlet, onderzoek, verwerking etc. zullen worden doorberekend aan de opdrachtgever, tenzij deze van te voren schriftelijk bij de opdracht heeft vermeld dat er sprake is van een chemische of andersoortige verontreiniging. Deze vermelding dient dan vergezeld te gaan van één of meer gewaarmerkte analyses.

2. Indien bij sloop- of andere werkzaamheden asbest of andere gezondheidsbedreigende stoffen aanwezig zijn of vrij kunnen komen valt het verwijderen daarvan niet binnen de prijsopgave van aannemer, tenzij de opdrachtgever van te voren schriftelijk bij de opdracht heeft vermeld dat deze stoffen aanwezig zijn, waarbij dan tevens vermeld moet zijn de hoeveelheden en de locaties van de betreffende stoffen.

3. Indien na het tijdstip van de opdracht door de overheid of sociale partners wijzigingen worden aangebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen heeft aannemer het recht deze als meerprijs door te berekenen aan opdrachtgever.

4. Indien na het tijdstip van de opdracht sprake is van een tussentijdse wijziging in de materiaalprijzen van meer dan 5%, dan heeft aannemer het recht deze eveneens door te berekenen aan opdrachtgever.


6.   Uitbesteding werk aan derden

Opdrachtgever machtigt aannemer om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.


7.   Wijziging van de opdracht

1. Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling 

door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

2. Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan aannemer ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

3. Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door aannemer buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.


8. Meer  en minderwerk

1. Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

2. De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin

wijziging op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van de opdrachtgever op de uitvoering, respectievelijk van aannemer op de verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.

3. Door aannemer te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

4. Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de aanneemsom zijn begrepen en die bestemd zijn voor hetzij- het aanschaffen van bouwstoffen, hetzij- het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan, hetzij – het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke door de opdrachtgever nader moeten worden ingevuld. Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeld waarop deze betrekking heeft.

5. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt gerekend met de aan de aannemer berekende prijzen respectievelijk de door hem gemaakte kosten, te verhogen met een aannemersvergoeding van 10%.

6. Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen, zijn de kosten van het verwerken daarvan in de aanneemsom begrepen en worden deze niet afzonderlijk berekend. Deze kosten zullen echter worden verrekend ten laste van de stelpost, waarop de aanschaffing van die bouwstoffen wordt verrekend voor zover zij door de invulling die aan de stelpost wordt gegeven hoger zijn dan die waarmee de aannemer redelijkerwijs rekening heeft moet houden.

7. Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan, zijn de kosten van verwerking niet in de aanneemsom begrepen en worden deze afzonderlijk ten laste van de stelpost verrekend

8. Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, en deze hoeveelheden te hoog of te laag blijken om het werk tot stand te brengen, zal verrekening plaatsvinden van de uit die afwijking voortvloeiende meer of minder kosten.


9.   Opleveringstermijnen

1. De overeengekomen opleveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige oplevering dient de opdrachtgever aannemer schriftelijk in gebreke te stellen.

2. De opleveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting, dat er voor aannemer geen beletselen zijn de uitvoering van het werk ter hand te nemen.

3. De opgegeven termijnen vangen aan na ontvangst van de eventueel overeengekomen vooruitbetalingen en alle door de opdrachtgever of andere partijen te verstrekken vergunningen, ontheffingen, goedkeuringen, en/of toewijzingen, informatie, documenten, eventuele materialen en dergelijke en dat de plaats waar het werk dient te worden uitgevoerd, naar het oordeel van aannemer zodanig is dat met de uitvoering van het werk kan worden begonnen.

4. Wanneer bestelde goederen na het verstrijken van de opleveringstermijnen niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.


10. Oplevering

1.   Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop aannemer dit de opdrachtgever schriftelijk / mondeling heeft medegedeeld, dan wel na verloop van 8 dagen nadat aannemer schriftelijk aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is, en de opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen of de opdrachtgever het aangelegde en / of uitgevoerde werk in gebruik heeft genomen.

2. Kleine gebreken zullen door aannemer zo spoedig mogelijk worden hersteld en kunnen geen reden tot onthouding van goedkeuring door de opdrachtgever opleveren. Behoudens het herstel van de hiervoor genoemde kleine gebreken, is aannemer slechts gehouden tot zo spoedig mogelijk herstel van gebreken die hem binnen de onderhoudstermijn van 30 dagen na de oplevering schriftelijk ter kennis zijn gebracht. De aan deze werkzaamheden verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de oorzaak aan aannemer valt toe te rekenen

3. Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt, welke aannemer niet kan worden aangerekend, zoals meerwerk, onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden, zoals in het artikel "Overmacht" genoemd.


11. Aansprakelijkheid na oplevering

1. Na het verstrijken van de onderhoudstermijn van 30 dagen is de aannemer niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, behoudens indien het werk of enig onderdeel daarvan door schuld van de aannemer, zijn leverancier, zijn onderaannemer of zijn personeel een gebrek bevat dat door de opdrachtgever redelijkerwijs niet eerder onderkend had kunnen worden en de aannemer van dat gebrek binnen redelijke termijn na ontdekking mededeling is gedaan.

2. De rechtsvordering uit hoofde van het in het vorige lid bedoelde gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van vijf jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn.

Ingeval het in het eerste lid bedoelde gebrek echter als een ernstig gebrek moet worden aangemerkt, is de rechtsvordering niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van tien jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn. Een gebrek is slechts dan als een ernstig gebrek aan te merken indien het de hechtheid van het gebouw of van een essentieel onderdeel daarvan in gevaar brengt.

 

 

 12. Aansprakelijkheid

1. Aannemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan aannemer toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen aannemer verzekerd is. Mocht in voorkomend geval geen sprake zijn van verzekeringsdekking, dan is aansprakelijkheid van aannemer beperkt tot de factuurwaarde van het werk, echter met een maximum van € 10.000,--.

Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:

a. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.), door welke oorzaak ook ontstaan. Opdrachtgever dien t zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren. 

b. Aannemer is niet aansprakelijk voor schade (welke ook) die door of tijdens de uitvoering van werk of de montage van geleverde zaken of installaties wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt, tenzij en voor zover aannemer daarvoor verzekerd is.

c. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen is aannemer niet aansprakelijk.

d. De door aannemer te vergoeden schade zal gematigd worden indien de door opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door opdrachtgever geleden schade. 

2. Opdrachtgever zal aannemer vrijwaren van elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens aannemer ter zake van het gebruik van door opdrachtgever toegezonden tekeningen, monsters, modellen of modelplaten of andere zaken respectievelijk gegevens en is aansprakelijk voor alle kosten daaruit voortvloeiend. 

3. Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico's en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van aannemer.

 

13. Betaling

1. Betaling dient, tenzij anders is overeengekomen, te geschieden op het door de aannemer op te geven rekeningnummer.

2. Betalingscondities worden geregeld naar de aard en belangrijkheid van de levering of het uit te voeren werk. Tenzij anders overeengekomen zijn de betalingscondities:

- Betaling handelszaken: contant

- Opgedragen werkzaamheden: op weekrekening te betalen binnen acht dagen na factuurdatum

- Grotere objecten en aanneming van werk: volgens betalingsschema dat met de opdrachtgever wordt overeengekomen, waarbij facturatie in termijnen plaatsvindt naar rato van de voortgang van de werkzaamheden. 

3. Onkosten voor rekening van aannemer voorgeschoten door opdrachtgever worden verrekend bij de betaling respectievelijk bij de betaling van de laatste termijn indien betaling in termijnen overeengekomen is. 

4. Aannemer is altijd gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of met de nakoming van de opdracht voort te gaan, een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van opdrachtgever te verlangen.

5. Indien de opdrachtgever een termijn niet tijdig betaalt, is de aannemer gerechtigd het werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde termijn is voldaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en die betaling is uitgebleven. Het in de vorige zin bepaalde laat onverlet het recht van de aannemer op vergoeding van schade, kosten en rente. 

6. Indien gedurende het op grond van het vorige lid stilliggen van het werk schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor rekening van de aannemer, mits hij de opdrachtgever tevoren schriftelijk heeft gewezen op dit aan het stilliggen verbonden gevolg. 

7. Voorschriften van welke autoriteit ook, welke het gebruik van de te leveren of reeds geleverde zaken verhinderen, brengen geen verandering in de geldelijke verplichtingen van opdrachtgever. 

8. Het recht van opdrachtgever om zijn eventuele vorderingen op aannemer te verrekenen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

9. De gehele koopprijs of aanneemsom is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van de overeengekomen termijn op de vervaldag, wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, (voorlopige ) surseance van betaling of (voorlopige) schuldsanering aanvraagt of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken of vorderingen van de opdrachtgever wordt gelegd en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt, of wordt ontbonden. 

10. Wanneer de betaling van een toegezonden rekening niet heeft plaatsgevonden binnen 1 maand na factuurdatum is aannemer gerechtigd na het verstrijken van bedoelde termijn aan opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen gelijk aan de toepasselijke wettelijke rente (ex artikel 6:119 of 6:119a Burgerlijk Wetboek), vermeerderd met 2%, evenwel met een minimum van 10% per jaar indien de wettelijke rente lager is dan 8%, waarbij rente voor een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand. 

11. In geval opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door aannemer aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen dan is opdrachtgever aan aannemer buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij het navolgende geldt:

a. Voor zover opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt aannemer aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten, voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door aannemer wordt voldaan.

b. Voor zover opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt aannemer aansprak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 75 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.

c. Uit het enkele feit dat aannemer zich verzekerd heeft van de hulp van een derde blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

12.  Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

 

14. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

1. Opdrachtgever wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door aannemer geleverde of nog te leveren zaken. Aannemer blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang opdrachtgever de vorderingen van aannemer terzake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet betaald heeft. Aannemer blijft tevens eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang opdrachtgever te verrichten of nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke overeenkomsten niet betaald heeft en zolang opdrachtgever vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake boete, rente en kosten.

2. Opdrachtgever is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd om op de door aannemer geleverde zaken een hypotheekrecht, een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen op eerste verlangen van aannemer te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een hypotheek- of pandrecht bevoegd is. 

3. In geval opdrachtgever enige verplichting uit overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken of uit te voeren werk jegens aannemer niet nakomt, is deze zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken, zowel de oorspronkelijk geleverde als de nieuwe gevormde zaken, terug te nemen. Opdrachtgever machtigt aannemer de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden. 

4. Aannemer verschaft aan opdrachtgever op het moment dat de opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen uit deze en soortgelijke overeenkomst(en)  heeft voldaan het eigendom van de geleverde zaak onder voorbehoud van pandrecht van aannemer, ten behoeve van andere aanspraken die aannemer op opdrachtgever heeft. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van aannemer zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn. 

 

15. Toepasselijk recht/Geschillen

1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van aannemer, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten. 

3. De forumkeuze genoemd in het vorige lid laat echter het recht van aannemer onverlet om een geschil naar aanleiding van een aannemingsovereenkomst voor te leggen aan de Raad voor Arbitrage voor Bouwbedrijven in Nederland.

legal


Disclaimer

Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de webpagina’s van Bouwonderneming Greven de uiterste zorg wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie die op deze webpagina’s wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist en/of niet up-to-date is. Bouwonderneming Greven is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de informatie op de webpagina’s die niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is.

colofon


Fotografie: speciale dank aan Aly Wiersma en Tjitske van Marion.
Foto Beter in Bad: Jorn Veerbeek.
Foto's Beter in BadBaderie Sikma.
Foto Werken van Noordoostpolder bij ochtendkrieken: Evelien Sikkema
Portretfoto Harry GrevenPim van der Maden

Historische foto's:
Bron: Fotocollectie Nieuw Land, Collectie Nieuwburg.
Bron: Fotocollectie Nieuw Land. Directie Wieringermeer, Noback.

Design & copy: lab13